Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
412 postów 9877 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Synowie bogów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pewnego dnia do Jerozolimy wkroczył Jezus, głosił upadek Jerozolimy, wzbudził niepokoje, zatrzymany przez Rzymian, wychłostany i wypuszczony wolno. Był to jak zapisał Flawiusz Jezus Ben Ananiasz, a działo się to w roku 62 n.e.

Ale Jezusów, których imię zapisano w dokumentach historycznych było wielu.
Był Jezus, który został ukrzyżowany, Jezus Ben Stada, który głosił oswobodzenie Izraela z rąk Rzymskich we wczesnych latach II w. Zawisł na krzyżu w mieście Lydda 25 mil od Jerozolimy.
Był Jezus, cudotwórca i prorok działający podczas rządów Aleksandra Jannaeusza (106-79 p.n.e, którego proroctwa nie przypadły władcy do gustu i powiesił go na drzewie w wigilię paschy. Było wielu innych, imię Jezus nie było w tamtym czasie imieniem unikalnym.
 
Czasy początków naszej ery pod względem religijnym były czasami bardzo ciekawymi. Z jednej strony Cesarstwo Rzymskie dorastało do idei Echnatona czyli monoteizm - jednego Boga spajającego ludzi różnych kultur w jedno państwo. Z tej idei wywiódł się również monoteizm Mojżesza, który wyprowadzając swój lud z Egiptu narzucił im monoteistyczną wiarę w JHWH spajając ich w jeden lud.
 
Z drugiej strony Izrael, będący prowincją Rzymu uciskaną podatkami, z narzucaną im kulturą politeizmu (Rzym akceptował wszystkie religie pod warunkiem by religie te akceptowały politeizm, składanie ofiar różnym bogom w czasie świąt państwowych). To z pewnością wyznawcom monoteistycznego judaizmu nie mogło się podobać, choć musiało.
 
Stąd wyrosło oczekiwanie na rychłe przyjście zapowiadanego przez proroków Mesjasza (pomazańca Bożego), wyzwoliciela… i tacy się pojawiali.
 
By jednak tematykę zrozumieć, trzeba przywrócić starożytne znaczenie słowa „syn boga”. Synami boga określano w tych czasach ludzi będących władcami. Synami Ozyrysa byli faraonowie. Matka Aleksandra Wielkiego twierdziła, że jej syn nie był synem Filipa Macedońskiego a synem boga Dionizosa, którego urodziła jako dziewica. Sam Dionizos był synem Boga Zeusa i kobiety śmiertelnej Semele. Synami bogów, bogiń byli cezarowie.
 
Określenie „syn boga” odnosiło się również do ludzi, którzy znajdowali poszanowanie w społeczeństwie ze względu na swoją wiedzę o Bogu, poważanie w społeczeństwie i cnoty, czynione cuda.
 
Stąd w tym czasie pojawiało się wielu proroków, uzdrowicieli, którzy sami nadawali sobie, lub też ogłaszani byli przez lud „synami boga”.
 
Do jednego z bardziej znaczących, zapisanych w dokumentach historycznych „synów boga” można zaliczyć Apoloniusza z Tiany, żyjącego w latach 15-100 n.e. filozofa, założyciela szkoły pitagorejskiej w Efezie, uzdrowiciela, cudotwórcę, proroka uznanego przez ludzi za pośrednika między bogami (działał w politeizmie) a ludźmi. Pozostawił po sobie biografię Pitagorasa, teksty dotyczące alchemii i wiedzy tajemnej, jego żywot opisał Flawiusz Filostrat.
 
Kolejnym „synem boga” którego możemy poznać również na stronach Biblii był Szymon Mag. Jego nauka już ścierała się z chrześcijaństwem, stąd jego negatywny opis znajdziemy zarówno w tekstach ewangelicznych jak i apokryficznych, powstałych w środowiskach związanych z nauką Pawła apostoła i jego następców, jak „dzieje Piotra”, czy „Złota legenda”. Działalność Szymona Maga wielu badaczy tamtego okresu uznaje za podstawę jednej z pierwszych herezji, z którą przyszło zmagać się nurtowi chrześcijaństwa Pawła apostoła, gnostycyzmowi.
 
I znów trzeba przywracać prawidłowe brzmienie tym razem słowu ”herezja”. Herezja to każdy pogląd religijny sprzeczny z dogmatami religii panującej, nie ma ono żadnej negatywnej konotacji a w odczuciu społecznym to słowo negatywne. Chrześcijaństwo na tle innych religii starożytności jawi się jako religia najmniej tolerancyjna. Jako jeden z przykładów braku tolerancji tej religii można wykazać pogardliwe nazewnictwo stosowane dla określenia religii politeistycznych. Poganin, w starożytności to nic innego jak wieśniak, człowiek nierozgarnięty. Ale poganami byli Arystoteles, Pitagoras, wielcy myśliciele starożytności. Czy ich też można określić wieśniakami, ludźmi nierozgarniętymi? Czyż właśnie z tego nie bierze się dzisiejsza nietolerancja tych, co uważają się za mocno wierzących?
 
Trzecim „synem boga”, o którym warto tu wspomnieć, był Szymon Bar-Kochba, dowódca wojny żydowsko-rzymskiej w latach 132 – 135. Bar-Kochba w języku aramejskim oznacza „Syn Gwiazdy”, również uważał się za „syna boga”, przez rabina Akibę ogłoszony był mesjaszem, był męskim potomkiem króla Dawida, powstańcy prześladowali chrześcijan, gdyż nie chcieli uznać Szymona za „syna Boga”., dopiero upadek powstania i wielkie koszty, jakie poniosło społeczeństwo spowodowało nadanie mu imienia Bar Kozeba, po aramejsku „Syn Kłamstwa”.
 

Znaczenie słów „syn boga” w starożytności było zupełnie inne, niż to rozumiemy dziś. W świetle tego, jakże inaczej brzmi wyznanie Piotra będące odpowiedzią na pytanie „A wy za kogo mnie uważacie?” „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nie określa siebie „Synem Boga”, a „Synem Człowieczym” [Mt.16 13-20]. Określenie „jedyny Syn Boga” to czasy późniejsze, czasy Konstantyna Wielkiego. 

KOMENTARZE

 • Monoteizm
  "Ale poganami byli Arystoteles, Pitagoras, wielcy myśliciele starożytności."

  Tak i nie, Platon i Arystoteles mówią rczej o Bogu a nie o bogach. Sokrates został skazany za zadawanie zbyt wielu pytań i za mieszanie w głowach młodzieży.

  Monoteizm perski, wdarł się do umysłowości greckiej w Jonii, gdzie zrodziła się filozofia.
 • @ALL
  PAN JEZUS JEST SYNEM BOŻYM!

  Zawisza Niebieski napisał:

  „Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nie określa siebie „Synem Boga”...”.

  http://m.neon24.pl/bb86cbc2216c3ba46582f4307f69ad72,0,0.png No tak, zwróćmy uwagę na to, czy Zawisza mówi prawdę, czy kłamie!

  ***

  ŚWIADECTWO BOGA OJCA O PANU JEZUSIE:

  „(7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, Jego słuchajcie”. 

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

  „(63) Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? (64) Jezus mu odpowiedział: TAK, JA NIM JESTEM. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich”.

  Ewangelia według Mateusza 26/63, 64

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA:

  „(70) Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: TAK. JESTEM NIM”. 

  Ewangelia według Łukasza 22/70

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO JANA ZANURZAJĄCEGO:

  „(34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON JEST SYNEM BOŻYM”.

  Ewangelia według Jana 1:34

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO NATANAELA:

  „(49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, TY JESTEŚ SYNEM BOŻYM, Ty jesteś Królem Izraela! (50) Odparł mu Jezus: CZY DLATEGO WIERZYSZ, ŻE POWIEDZIAŁEM CI: WIDZIAŁEM CIĘ POD DRZEWEM FIGOWYM? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

  Ewangelia według Jana 1:49, 50

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA:

  „(14) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, (15) aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (18) Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego SYNA BOŻEGO”.

  Ewangelia według Jana 3/14-18

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA:

  „(25) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos SYNA BOŻEGO, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

  Ewangelia według Jana 5/25

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA:

  „(33) Odpowiedzieli Mu Judejczycy: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. (34) Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić (36) to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: JESTEM SYNEM BOŻYM? 

  (37) Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. (38) Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.

  Ewangelia według Jana 10/33-38

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO PANA JEZUSA:

  „(1) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. (2) Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. (3) Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. (4) Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej SYN BOŻY został otoczony chwałą”. 

  Ewangelia według Jana 11/1-4

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO DEMONÓW:

  „(11) Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: TY JESTEŚ SYN BOŻY. (12) LECZ ON SUROWO IM ZABRANIAŁ, ŻEBY GO NIE UJAWNIAŁY”.

  Ewangelia według Marka 3/11, 12

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  ***

  ŚWIADECTWO SETNIKA:

  „(39) Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był SYNEM BOŻYM”.

  Ewangelia według Mateusza 15/39

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 00:53:16
  Dlaczego Grzegorzu nie bzdurzysz na swoim blogu?
 • @57KerenOr 00:53:16
  Bardzo łatwo i w sposób nieprzemyślany szafujesz słowem "kłamstwo". Zapamiętaj jedno, Zawisza nigdy nie kłamie, szczególnie jeśli chodzi o religię oraz historię. Zawiszy może zdarzyć się pomyłka, nie dotarcie do jakiś materiałów, jakiejś teorii, ale z reguły pisze teksty przemyślane i udokumentowane, stąd się tak jego boisz, że za banem się chowasz. Zdaję sobie sprawę, że pewne moje teksty mogą być dla pewnych osób bolesne, szczególnie, gdy brakuje im wiedzy, stąd podaję rzeczy sprawdzone.

  Tak bardzo chciałeś mi kłamstwo udowodnić, że nie zauważyłeś nawet, że moja wypowiedź ogranicza się tylko do jednej rozmowy Jezusa z Piotrem, nie zaś całości Biblii, co wyraźnie zaznaczyłem podając [Mt.16 13-20]
  „13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. ”

  Tak więc, jeśli masz trochę honoru czas przyznać, Zawisz nie kłamie, za to ma wiedzę, której się boisz.

  Jednak z cytatów, które zamieściłeś można wysnuć wniosek iż Jezus rzadko stosuje do siebie określenie „Syn Boga”, jeśli już, to „Syn Człowieczy”. To inni Jezusa określają „Synem Boga”, on co najwyżej przytaknie.

  Ciekawym cytatem jest „„(7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, Jego słuchajcie”.” To jest właśnie jedna z korekt, którą wprowadził apostoł Paweł. Masz wyraźnie trzy osoby boskie, Jezus otrzymujący chrzest nie mógł tych słów wypowiedzieć. Masz Boga Ojca i Syna, przy czym uczniowie Jezusa będący nadal wyznawcami judaizmu boskości Jezusa przyjąć nie mogli. Oni uważali iż Jezus na skutek swych cnót, nauki jaką głosił został wybrany przez Ojca na Jego Syna, co Bóg Ojciec wyraził właśnie tymi słowami w trakcie chrztu. Twierdzenie wprowadzone przez środowiska Pawła iż Jezus był narodzony z Ducha Świętego, co niesie wiele skojarzeń z Mitologią Grecką – Zeus począł Dionizosa z kobietą śmiertelną. Prorok Izajasz wyraźnie określił iż Mesjasz narodzi się jako męski potomek Dawida [Iz 11,1–2] i w każdym przypadku, gdy wskazywany jest Mesjasz, jak to mamy przy Szymonie Bar-Kochbie wyraźnie pokazywana jest linia męska wyprowadzana od króla Dawida, lub jego ojca. Właśnie po to ewangeliści zamieszczają drzewo genealogiczne Jezusa. By wykazać iż jest on potomkiem Dawida, a nie spłodzonym z ducha świętego. Bo prorocy spłodzenia z Ducha Świętego nie głosili.

  No więc jak tam z tym honorem tego, co za banem się chowa?
 • @Pedant 21:03:34
  Pogaństwo też trzeba umieć zrozumieć, gdyż wydaje nam się, że to wiara w wielu bogów, a nie do końca tak jest.

  Wiary pogańskie to jednak wiara w jedną moc naczelną, czy to Zeus w mitologii greckiej, w pierwotnej wierze Żydów, bóg El i lokalni bogowie plemienni, jakim był JHWH czy u nas Świętowit i moce lokalne, czy w dzisiejszym chrześcijaństwie, Trójca Przenajświętsza i święci, opiekunowie pewnych zajęć. jak św, Krzysztof, opiekun kierowców, św. Barbara, opiekunka górników.

  Wielokrotnie sprawdzała się zasada im niższe wykształcenie społeczeństwa tym większa jego religijność. Platona, Arstotelesa, Sokratesa można zaliczyć do tych, co kształtowali wiarę innych, tak jak Paweł Apostoł a nie byli wykonawcami pewnej linii z góry narzuconej.
 • @Zawisza Niebieski 05:29:01
  Jest taka modlitwa zaczynająca się od słów : " Ojcze nasz..."

  Znaczy - ci, którzy to mówią są Dziećmi Bożymi.
  W odróżnieniu od innych.
  O tych drugich też jest coś pisane...
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:22:07
  Wychodzi na to, że jesteśmy synami i córkami Boga,, zależnie od płci.

  Biblia ma wiele ciekawostek, np. twierdzimy, że jesteśmy dziećmi Adama i Ewy, ale przecież jesteśmy również dziećmi rodziny Noego, bo jak by brać Biblię dosłownie, to po potopie ludzkość odrodziła się z rodziny Noego. Tak niestety Biblię czytają ci, co znajomość historii i kultury tamtego czasu uznają za bezużyteczną dla rozumienia Biblii.
 • Wspaniały temat
  i mądra dyskusja. Ale dlaczego nie ma nic na temat tego wrednego PIS-u?
  Co się stało? Nie mogę tego zrozumieć. Trochę to przykro czytać.
 • @Casey 15:47:37
  Jakże nie ma o PiSie? Przecież cały artykuł poświęcony jest Żydom :)
 • @Zawisza Niebieski
  Zawiszo, napisałeś:

  ''Bardzo łatwo i w sposób nieprzemyślany szafujesz słowem "kłamstwo". Zapamiętaj jedno, Zawisza nigdy nie kłamie, szczególnie jeśli chodzi o religię oraz historię. ''


  Czy ty też nigdy się nie mylisz? Zawiszo, czy jesteś nieomylny? uber? kosher?

  A jeśli się mylisz, to kiedy i dlaczego?


  Powtórzę, napisałeś:

  ''Bardzo łatwo i w sposób nieprzemyślany szafujesz słowem "kłamstwo". Zapamiętaj jedno, Zawisza nigdy nie kłamie, szczególnie jeśli chodzi o religię oraz historię. ''


  To zależy od tego jak ty definiujesz kłamstwo i prawdę.

  Ja definiuję Biblijnie, więc według Biblii ty jak dotychczas kłamiesz, bo Prawdy jak dotychczas ani nie znasz, ani nie głosisz.  Teraz, jeśli chodzi o fakty, to niezaprzeczalnym faktem jest Zawiszo, że napisałeś w Twej notce:

  ''Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nie określa siebie „Synem Boga”...''


  A to Zawiszo jest KŁAMSTWEM, bo Pan Jezus wyraźnie mówi, że On jest Synem Boga (Mat.26:63,64; Łuk. 22:70).
 • @Bara-bar 02:22:44
  ''Bardzo łatwo i w sposób nieprzemyślany szafujesz słowem "kłamstwo". Zapamiętaj jedno, Zawisza nigdy nie kłamie, szczególnie jeśli chodzi o religię oraz historię. ''
  Widzisz, ludzie spotykając pewne rzeczy wymyślili dla ich określenia pewne słowa i nadali tym słowom pewne znczenia, Ty, KerenOr nie używacie tych słów zgodnie z ich znaczeniem. Tak jest ze słowem "chrześcijanie", tak jest ze słowem "kłamstwo". Kłamać [SJP PWN] «świadomie mówić nieprawdę» Kłamstwo wymaga intencjonalego oszukiwania innych. Mylić się, można nieświadomie, można z braku wiedzy.

  Ty w sprawie Biblii nie masz wiedzy, by ją prawidłowo zrozumieć, ale ja nie mówię, że klamiesz tylko, że się mylisz. Analogicznie KerenOr, choć czasami mam wrażenie, że on intencjonalnie kłamie, ale to moje wrażenie.

  W tekście masz wyraźnie napisane w której rozmowie, a ważnej rozmowie Jezus nie określa się Synem Boga a Synem Człowieczym, ty, KerenOr podajecie mi zupełnie inne cytaty. Przeczytaj jeszcze raz cytat, do którego się odnosiłem.

  „13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. ”

  Tak Zawisza Niebieski może się mylić, może nie mieć wiedzy, może nie rozważyć wszystkich możliwości ale Zawisza Niebieski nie kłamie.
 • @Zawisza Niebieski 00:07:57
  Piszesz Zawiszo o mnie:

  ''Ty w sprawie Biblii nie masz wiedzy, by ją prawidłowo zrozumieć..''
  //


  Zawiszo, ja znam Zbawiciela. Ja znam Ojca i Syna i to mi wystarczy.

  Napisano:

  '' (3) A to jest życie wieczne:
  aby ZNALI Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.'' (Jan.17:3)
 • Dzięki ci o Zawiszo.
  Za sprawą także i twych tekstów mamy tutaj okazję by wykazać błędy tych co tylko czczą Pismo i nic ponad to.
  Już jakiś czas temu pisałem o mojej znajomej, nawróconej z "Badania" na praktykę dzięki prozie pracy z niemieckimi seniorami.
  Sam wraz z rodziną, podzielającą i rozumiejącą nasz charyzmat pracuję z Braćmi Mniejszymi.
  Nie puste gadki i puszenie się, wystarczy już nadto kast nadludzi i innych nowych braminów w Polsce.
  Trzeba działać, dlatego jakiś czas nie byłem obecny na łamach neon24.
  A z moich i mojej Małżonki przejść można by ukręcić niejeden materiał w stylu Pani Jaworowicz.
  Lecz po co?
  Dzieła miłosierdzia oraz Miłosierdzia gdy zajdzie potrzeba.
  Ave.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031