Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
406 postów 9722 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Przeinaczanie Jezusa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Porównując manuskrypty ksiąg Nowego Testamentu szybko dojdziemy do wniosku, że przez stulecia do tekstu wkradło się tyle zmian, że najważniejsza księga chrześcijaństwa nie mówi tego, co chcieli o życiu Jezusa opowiedzieć świadkowie tych wydarzeń.

 Czy dziś można dotrzeć do oryginalnego tekstu?

Judaizm, z którego wyłoniło się chrześcijaństwo, nie był w starożytnym świecie do końca typową religią. Żydzi uznawali istnienie świata boskiego, aniołów, archaniołów, składali Bogu ofiary zarówno z płodów ziemi, jak i ze zwierząt, ich protoplaści rozmawiali z Bogiem, a nawet Bóg wspomagał ich w codziennych problemach, Bóg zamieszkiwał w świątyni w Jerozolimie, gdzie składano mu ofiary. Wśród protoplastów wyznawców byli zarówno mężczyźni jak Abraham, Jakub, Mojżesz, ale również kobiety jak Sara, Rachela, Rebeka. W tym zakresie judaizm był całkowicie zrozumiały dla ówcześnie żyjących ludzi wierzących w innych bogów.
 
Jednak były również cechy wyróżniające judaizm. Bóg Izraela był Bogiem zazdrosnym, jedynym, zaś wszystko, co dotyczyło religii, było spisane w księgach. W religiach politeistycznych basenu Morza Śródziemnego, z wyjątkiem Egiptu, słowo pisane nie odgrywało większej roli, tam najważniejsze były obrzędy odprawiane przez kapłanów w świątyniach, jednoczące wyznawców. Często nie było spisanych reguł postępowania, których należało się nauczyć. Nie oznacza to jednak, że religie politeistyczne nie dopracowały się złożonych zasad moralnych.
 
Również chrześcijaństwo oparte było na słowie pisanym, był nim Nowy Testament, pisma apostołów i mimo tego, że większość z wyznawców było niepiśmiennych, to właśnie słowem pisanym przekazywane były prawdy wiary. Najstarszym zabytkiem kultury piśmiennej chrześcijaństwa jest List Pawła do Tesaloniczan, który powstał mniej więcej w dwadzieścia lat po śmierci Jezusa i mniej więcej tyle samo przed pierwszą księgą Nowego Testamentu. W liście tym Paweł domagał się, aby jego pisma czytano wiernym, to właśnie pisma miały cementować gminy chrześcijańskie. Większość z tych listów się nie zachowała. Jednak największym zapotrzebowaniem cieszyły się ewangelie, czyli opowieści o życiu Jezusa. Powstawało ich wiele i to wcześniejszych niż dziś przyjęte do kanonu, a więc za czasów, gdy żyli ludzie, którzy na własne oczy mogli widzieć Jezusa. Po dziś dzień zachowało się kilka z nich, jak choćby Ewangelia Filipa, ucznia Jezusa, Tomasza, brata Jezusa, Marii Magdaleny, ale były również wcześniejsze, o których wspomina w swej ewangelii Łukasz. Jednym z wymienianych źródeł jest tzw. „źródło Q”, będące zbiorem przemówień Jezusa, które cytowali Mateusz i Łukasz, gdy przytaczali nauki Jezusa. Jednak oryginalne pisma te, dziś uznawane za święte, z czasem podlegały przeinaczeniom, co widzieli również ludzie wówczas żyjący. W pochodzącym z IV wieku Kodeksie Watykańskim w Liście do hebrajczyków znajdujemy słowa „Chrystus podtrzymuje [gr. PHERON] wszystko słowem swej potęgi”. Kilka wieków później na tym samym dokumencie drugi kopista postanawia zmienić słowo „podtrzymuje” na ówcześnie bardziej rozpowszechnioną wersję „objawia” [gr. PHANERON], wymazując pierwsze słowo, a wprowadzając nowe. I znowu jakiś czas później kolejny kopista zauważył zmianę i ponownie przywrócił pierwszy czasownik, na marginesie opatrując to słowami „Głupcze i prostaku! Pozostaw starą wersję, nie zmieniaj jej!”1 No cóż, zmiana jednego słowa, a znaczenie zupełnie inne. Bo różnicą jest, czy Jezus „podtrzymuje” czy „objawia” słowem swej potęgi.
 
 
Źródła przeinaczeń
 
Dziś zdejmując z półki dwa egzemplarze tego samego wydania książki mamy pewność, że oba są identyczne, dawniej księgi były przepisywane ręcznie i to nie zawsze przez zawodowych kopistów, co stanowiło źródło wielu błędów, pominięć wyrazów, które niekiedy zmieniały sens brzmienia tekstu. Później taka kopia stawała się źródłem dla kolejnego kopisty i tak błędy się nakładały. Niekiedy kopista wprowadzał do tekstu własne uzupełnienia, często będące zapisem krążących wśród chrześcijan legend lub też obowiązujących za jego życia obyczajów. Szczególnie dużo błędów pojawiało się w pierwszych wiekach, gdy chrześcijaństwo ścierało się z innymi religiami, i jak każdy nowy ruch religijny napotykało różnego rodzaju prześladowania. Wtedy kopistą mógł zostać każdy członek Kościoła, wystarczyło, że potrafił pisać. Jednak paradoksalnie te kopie powstałe w pierwszych wiekach są najbardziej wiarygodnymi tekstami, bo późniejsze powstawały właśnie poprzez kopiowanie tych pierwotnych tekstów.
 
Kolejnym, niewyczerpanym źródłem błędów i przeinaczeń były tłumaczenia. Przecież chrześcijanie mówili różnymi językami. W Syrii posługiwali się syryjskim, w Egipcie koptyjskim, na Zachodzie łaciną. Szczególne znaczenie dla Biblii miał przekład łaciński, bo właśnie on stał się źródłem dla tekstów, którymi dziś się posługujemy.
 
Spróbujmy popatrzeć na kilka przeinaczeń, które po dziś dzień stanowią tekst czytanej i rozważanej w Kościele Biblii.
 
Przypowieść o jawnogrzesznicy
 
Jedną z bardziej znanych przypowieści, co do której nieoryginalności badacze dziś nie mają wątpliwości, jest przypowieść o jawnogrzesznicy.
Przyłapaną na cudzołóstwie kobietę przyprowadzono do Jezusa, aby ją osądził. Był to rodzaj pułapki bez wyjścia, bo zgodnie z prawem mojżeszowym Jezus winien skazać ją na ukamienowanie. Jeżeli by tego nie zrobił, złamałby święte prawo, jeśli zaś by to zrobił, złamałby głoszone przez siebie zasady. Jezus zaś odrzekł: „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień”[J 7,53 – 8,11]. Piękna i pouczająca opowieść, lecz nie występuje ona w pierwszych wersjach ewangelii, różni się stylistycznie od reszty tekstu, jak również nie ma w niej słowa o mężczyźnie, z którym cudzołożyła. A zgodnie z prawem mojżeszowym ukamienowani winni być oboje [Kapł 20,10].
Dziś uczeni przypuszczają, że na marginesie którejś z wersji ewangelii ktoś dopisał krążącą wśród ludzi legendę, zaś kolejny kopista włączył ją w tekst.
 
Jezus się gniewa
 
Proces idealizacji i pozbawiania Jezusa cech przynależnych każdemu człowiekowi zaczyna się już w czasach powstawania ewangelii. Bezsprzecznie pierwszą ewangelią jest Ewangelia św. Marka. W ewangelii tej [1,39-41] znajdujemy piękny opis cudu uzdrowienia trędowatego. »39 I chodził po Galilei nauczając i wyrzucając złe duchy 40 Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadając na kolana, prosił go „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 41 [Zdjęty litością / Rozgniewany] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego „Chcę, bądź oczyszczony”«. Pierwszym problemem, nad którym pochylili się badacze, była sprawa trądu. Trędowaci traktowani byli jako nieczyści i nie mogli żyć pośród ludzi [Kapł. 13-14]. Dlatego dziś przyjmuje się, że była to łuszczyca, a nie trąd. Drugą sprawą jest werset 41. W większości pism dziś dostępnych mówi o litości Jezusa nad chorym, jednak jeden z najstarszych kodeksów, zawierających Ewangelię św. Marka, Kodeks Bezy, wyraźnie mówi, że Jezus się rozgniewał. Również inne greckie pisma z tego wieku mówią o gniewie, a nie litości nad chorym. W późniejszych ewangeliach pojawiają się analogiczne sceny i często są one bezpośrednio zaczerpnięte z Ewangelii Marka, lecz sprawy uczuć są wyraźnie omijane. Tam, gdzie u Marka Jezus wpada w złość, słowa o złości pozostali ewangeliści pomijają. A przecież u Marka Jezus jeszcze kilkukrotnie wpada w gniew. Jezus wpada w gniew, gdy otaczający go tłum czeka z zaciekawieniem, aż uleczy „uschłą rękę” [Mk 3,5], [Mt 9, 14], [Łk 6, 1-5]. Jezus złości się na swych uczniów, gdy nie chcą dopuścić do niego dzieci, aby mógł je pobłogosławić [Mk 10, 14]. W obu przypadkach ani Łukasz, ani Mateusz o gniewie tym nie wspominają.
 
Celowe zmiany Nowego Testamentu
 
Różne intencje przyświecały celowym zmianom tekstów ewangelii. Zdarzało się, że kopiści zmieniali oczywiste błędy. W Ewangelii św. Marka znajdujemy słowa „Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą [...] Prostujcie jego ścieżki”. Problem polegał na tym, że słowa te nie pochodziły z Izajasza, lecz były połączeniem dwóch ustępów z Księgi Wyjścia [23, 20] i Malachiasza [3, 1]. Problem ten kopiści rozwiązali zmieniając tekst na „Jak napisane jest u proroków [...].
W innych miejscach problem był już mniej oczywisty, u Mateusza [24,36] gdy Jezus zapowiada „koniec czasu”, mówi „o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, ani Syn, tylko sam Ojciec”. Lecz jak przyjąć, że syn, sam Jezus, który siedzi po prawicy Ojca, tego nie wie? Aby rozwiązać ten problem, z tekstu usunięto słowa „ani Syn” i już tylko aniołowie byli niedoinformowani.
 
W innym przypadku tekst Biblii był zmieniany, aby odpowiednio uwypuklić doktrynę. Doskonałym przykładem jest genealogia Jezusa, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Mateusz kreśli linię pochodzenia Jezusa od Abrahama
z ojca na syna aż do Jakuba, który był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem [Mt. 1, 16]. Już w tej wersji status Jezusa nie jest dokładnie określony, bo nie jest on nazwany „synem Józefa”, lecz to stwierdzenie było zbyt mało precyzyjne dla kopistów. Zmienili oni tekst tak, aby brzmiało „[Jakub był] ojcem Józefa, któremu zaręczona dziewica Maria narodziła Jezusa. Tak narodziło się „dziewictwo Maryi.”
 
Jezus syn Józefa
 
Spór o boskość Jezusa w pierwszych wiekach był zacięty. Część chrześcijan Żydów określanych jako judeochrześcijanie uważała, że Jezus był synem Józefa i Marii, narodził się ze związku cielesnego, wychował w rodzinie żydowskiej, lecz będąc niezwykle prawym człowiekiem podczas chrztu został adoptowanym przez Boga. I w tym właśnie momencie podjął się misji zleconej mu przez Boga. Wykonując tę misję zmarł na krzyżu, za to Bóg go podniósł z martwych i wyniósł do nieba, gdzie oczekuje, aby powrócić na Sąd Ostateczny. Dla nich Jezus ani nie narodził się z dziewicy, ani nie był Bogiem, bo Bóg jest jeden. Inni wyznawcy właśnie skłonni byli w mniejszym lub większym stopniu uwzględniać dziewictwo Maryi, jak i to, że Jezus był synem Boga, a nawet Bogiem. O Duchu Świętym nikt wtedy nie wspominał. Walkę tę widzimy przeglądając stare manuskrypty Biblii. W najstarszych dostępnych manuskryptach sprawa ojcostwa Józefa podkreślana jest wielokrotnie. W Ewangelii Łukasza opowiadającej o dzieciństwie Jezusa, gdy Józef i Maria zabrali go do świątyni, znajdujemy słowa „jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono”. Ojciec? Józef? Nie mógł być nazwany ojcem, gdyż Jezus urodził się z dziewicy. U późniejszych kopistów znajdujemy już taki tekst „Józef i jego matka dziwili się temu...”. Również gdy Józef, Maria i Jezus uczestniczą w obchodach w Jerozolimie, a później po ich zakończeniu ruszają w drogę powrotną, nie zauważając, że Jezus pozostaje w mieście, we wczesnych manuskryptach znajdujemy tekst „a tego nie zauważyli jego rodzice”.
Późniejsi kopiści wprowadzają „drobną poprawkę”, „a tego nie zauważył Józef i jego matka”. I dalej podobna sytuacja, gdy Maria odnajduje Jezusa w świątyni, strofuje go słowami „ojciec twój i ja szukaliśmy cię”. Tu znów zareagowali kopiści, w późniejszych manuskryptach mamy słowa „A my cię szukaliśmy”.
 
Również ścieranie się poglądów widzimy w akcie chrztu Jezusa. Podczas chrztu zarówno u Łukasza, jak i u Marka z niebios dociera głos, który wypowiada zależnie od wieku manuskryptów różne słowa. W późniejszych mamy znane nam słowa „Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie mam upodobanie. [Mk 1,11; Łk 3.23]. Lecz we wczesnym manuskrypcie greckim i kilku łacińskich znajdujemy w tym miejscu słowa „Tyś jest moim synem, Jam cię dziś zrodził.” Który z tych tekstów jest wcześniejszy, a więc autentyczny? Otóż cytat ten jest na tyle powszechny, że występował w pismach Kościoła znacznie wcześniej niż powstały owe manuskrypty. W pismach Kościoła z II i III wieku nie będących ewangelią mamy jedną wersję „Jam cię dziś narodził”. Zwolennicy wersji dziś znajdowanej w Biblii wskazują, że dla Łukasza jest oczywistym, iż Jezus jest Synem Bożym od urodzenia, bo zwiastował to anioł Gabriel. Przyjrzyjmy się, kiedy wg Łukasza Jezus staje się Chrystusem (Mesjaszem). Staje się Chrystusem, gdy się urodził [Łk 2,11]. Z jednej z mów zawartych w Dziejach Apostolskich [Dz 10,27-28] wynika, że Jezus stał się Chrystusem w czasie chrztu. W innym fragmencie Dziejów Apostolskich [Dz 2, 36] Łukasz napisał, iż Jezus staje się Chrystusem dopiero w chwili zmartwychwstania. Analogicznie Łukasz posługuje się słowem „Pan”. Łukasz po prostu słowa te stosuje dla podkreślenia ważnych dla misji Jezusa momentów. Nie rozważa on momentu, kiedy tak naprawdę stał się Synem Bożym, Chrystusem, Panem. Tak więc należy przyjąć, że ojcostwo Józefa dla pierwszych chrześcijan szczególnie w obszarze, gdzie Jezus żył i nauczał, nie było kwestionowane. A ojcostwo Boga zostało ustanowione w czasie chrztu, gdy Jezus podjął swą misję.
 
Nie zawsze jednak wiek pisma rozstrzyga o autentyczności. Przykładem może być problem boskości Jezusa, który znajdujemy w Ewangelii Jana w słowach „Boga nikt nigdy nie widział. Ten [Jedyny Bóg/Jedyny Syn], który jest w łonie Ojca o nim pouczył” [J 1,18] (tłumaczenie „Jednorodzony syn”, jakie znajdujemy dziś w Biblii Tysiąclecia jest błędem). Słowa „Jedyny Bóg” znajdujemy w najstarszych i najcenniejszych pismach. „Jedyny Syn” w późniejszych. Lecz       co może znaczyć „Jedyny Bóg” w odniesieniu do Jezusa? Okazuje się, że te najstarsze manuskrypty związane są z jednym ośrodkiem, Aleksandrią, i reprezentują aleksandryjski typ pisania. Pozostałe cytowane były w całym chrześcijańskim świecie. Należy przypuszczać, że korekty tej dokonał jakiś aleksandryjski kopista, a pozostali kopiowali jego tekst. Tak więc właśnie Jezus był „jedynym w swoim rodzaju synem Boga”, jak prawidłowo należałoby przetłumaczyć greckie słowo użyte w tym miejscu.
 
Dziś duża część naukowców twierdzi, że szans na to, abyśmy doszli do pierwotnej wersji Nowego Testamentu, nie ma. Nie mamy wystarczającej liczby manuskryptów a i te, które posiadamy, jak tu pokazałem często zawierają przeinaczenia, gdyż procesy interpretacji występowały już w okresie powstawania kolejnych ewangelii. Nowy Testament wielokrotnie był zmieniany przez kopistów, korygowany w sposób, w jaki w ich mniemaniu najlepiej oddawał prawdę o życiu Jezusa. Liczba tych przeinaczeń przekracza zakres kilku artykułów. Z pewnością dziś na podstawie badań naukowych należałoby Biblii przywrócić jej najbardziej pierwotne brzmienie. Lecz czy takie przywrócenie nie zachwiałoby podstawami dzisiejszej naszej wiary, która na tyle odbiegła od wyobrażenia pierwszych chrześcijan, że należałoby się zastanowić, czy nie jest to już nowa wiara, wiara oparta na Biblii, która w wielu domach spoczywa na półkach, choć tak niewielu ją czyta, a jeszcze mniej doszukuje się ukrytej w niej prawdy.
 
Podczas pisania tego tekstu posiłkowałem się książką „Przeinaczanie Jezusa – Kto i dlaczego zmieniał Biblię” Bart D. Ehrman.
 
Zdjęcie wprowadzające: fragment manuskryptu koptyjskiego z IV w na którym prof. Uniwersytetu Harward Karen King odczytała słowa Jezusa „moja żona”.
 
 
prawa autorskie: Jestem autorem tekstu, zdjęcie domena publiczna
 
 

KOMENTARZE

 • o Boże ! Zawisza ty tez zaczynasz kobyły wklejać ?
  APEL ! internauci piszcie swoje przemyślenia a nie kobyły wklejać !!

  UWAGA !
  Popieram powstanie partii ojca Rydzyka pod kierownictwem Mirosława Piotrowskiego !!!! jest to nadzieja by zablokować lewactwo w EU !!!

  [ we wszystkich parafiach księża powinni namawiać parafian do udziału w wyborach do UE !! ]

  https://www.youtube.com/watch?v=XV4yLGQFRZc&feature=youtu.be


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ele 18:39:52
  Różnica w tym, że ja nie wklejam kobyły, a kobyły piszę. Widzisz jaką szkodę portalowi przynoszą masowo produkowane wklejki. To, że do napisania tego tekstu książkę przeczytałem nie oznacza, że wklejam.

  A czym z polskiego punktu widzenia różni się lewactwo od prawactwa?
  Do jednych i drugich wstyd się przyznawać. Może następnym razem napiszę o słowiańszczyźnie, właśnie czytam książkę omawiającej te tematy.
 • Szanowny Panie Zawiszo Czarny...
  Czy TVN jest wiarygodnym źródłem wiedzy nt Pana Jezusa?
  Czegoż to jeszcze dowiemy się o Panu Jezusie? Może że tak jak Luter, miał żonę i na boku jeszcze trzy kobiety?
  A kiedy dowiemy się że Pan Jezus także jak Luter zamordował 2 osoby i schronił się w klasztorze?
  Pewnie także za niedługo dowiemy się, że Pan Jezus tak jak Luter, wypijał dziennie 7 litrów wina, więc praktycznie był ciągle rauszu i tak nauczał Ewangelii.
  Kiedy więc tak jak jedna z tych teraz meteorytów. "gwiazda" dowiemy się, że Pismo Święte napisał jakiś napruty ćpun?
 • @Zawisza Niebieski 19:10:54
  Trzeba uważać na to, co się czyta
 • @Autor
  Pierwsze zdanie i fałsz:
  "Judaizm, z którego wyłoniło się chrześcijaństwo,"

  Chrześcijaństwo jest pierwotne dla judaizmu - judaizm powstał dla odróżnienia od chrześcijaństwa z bardzo wieloma uproszczeniami.
  Chrzest - to bardzo stara tradycja, Żydzi jej na pewno nie wymyślili. To sposób życia któremu żydzi przeciwstawili swój.
 • @Jan Paweł 19:30:54
  Bardzo dokładnie sprawdzam kto i co napisał. Wiele rzeczy czytałem i podchodzę do tego z krytycyzmem, dlatego też z krytycyzmem podchodzę również do tekstów kanonicznych.

  Jeśli by Pan zwrócił uwagę na to, to akurat linkowany tekst z TVN dość rozważnie mówi o "żonie Jezusa". Że słowa wyjęte z kontekstu jeszcze nie oznaczają iż Jezus miał żonę. W mojej opinii Maria Magdalena była ulubionym uczniem Jezusa, dlatego, że ona Jego rozumiała, było to tzw. "połączenie dusz" niekoniecznie ciał. Z pewnością byłaby dobrą kandydatką na żonę, i mogłaby być to wspaniała rodzina, ale dowody historyczne nie uwiarygodniają takich teorii. Piotr, tak bardzo potrzebny biskupom Watykanu Jezusa nie rozumie, nie potrafi zrozumieć Jego nauki.

  Właśnie na tym polega czytanie Biblii z uwzględnieniem myślenia i kultury ludzi dla których była pisana i pojęciami których autorzy się posługiwali. Inaczej podkładając nasze dzisiejsze rozumienie słów błądzimy.

  Widzi Pan, ja mam pewne doświadczenie w pisaniu tego typu tekstów. Wiem w jaki element uderzą ci, którzy prawdy przyjąć nie potrafią. Dlatego pod tym względem również filtruję podawane informacje i sprawdzam, by właśnie przez drobny błąd ktoś nie próbował zamieść prawdy pod dywan.
 • @Zawisza Niebieski 19:48:56
  Bardzo ciekawa teoria, Pan Jezus z żoną Marią Magdaleną... hmmm...
  Ciekawe, czy ich potomkowie, od razu byliby świętymi?

  Czy Biblia nie była pisana dla wszystkich ludzi na świecie od wieku I-szego do czasów obecnych i przyszłych?
  Czy więc Pan Bóg Który wszystko widzi w jednym czasie (by ująć to w ziemskie pojecie) nie widziałby tego, że kiedyś tam w XXi wieku, ludzie mogą nie rozumieć co Duch Św kazał napisać Apostołom?
 • @
  Pierwsze przeinaczenie to tłumaczenie na angielski przez Barta D. Ehrmana.

  Drugie przeinaczenie to tłumaczenie tekstu Barta D. Ehrmana na polski.

  Trzecie przeinaczenie to przeróbka nazwiska Christ na chrzest przez Wojtasa.
  Wojtasa, który również napisal: „skoro krzyż z Jego ciałem jest symbolem - to przecież wszyscy powinni się radować, że ich też spotka taki sam koniec” (Krzysztof J. Wojtas 12.01.2015 21:55:55)

  Powielane przeinaczeń to opowiadania ateistów n.t. jak to Jezus byl "niemieckim żołnierzem", który obcował z "grupą pedałów" w postaci Apostołów. Czytałem też, że miał żonę i kochanki.
  Było też o tym, że Jezus był żydem, o tym że Jezus był "krolem żydów", o tym, że Jezus był Komunistą, oraz o tym, że Jezus był anty-semitą. Itd., itd.

  Wszystko to jest uczłowieczenie Jezusa na swój własny model.
  Nie spoczną dopóki nie ukrzyżują Jezusa ponownie, ... łącznie z Chrześcijanami. I o to im chodzi!

  PS: Ciekawy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=BUdG4wu0cS0
 • @Zawisza Niebieski 19:48:56
  Jak dawno temu ta książkę czytałeś
 • Autor, witaj;
  /ruszają w drogę powrotną, nie zauważając, że Jezus pozostaje w mieście/
  Jak to możliwe, że nie zauważyli?
  Tak samo, jak w filmie "Kevin sam w domu", mieli jeszcze więcej dzieci (co najmniej pięcioro)

  Pozdrawiam
 • @Zdzich 20:15:27
  Musiał tą książkę pierwszy raz czytać baaaardzo dawno temu , bo o wielu faktach zapomniał.
  Skleroza
 • @Zawisza Niebieski 19:10:54
  „Różnica w tym, że ja nie wklejam kobyły, a kobyły piszę.”

  Sam ją napisałem, sam ją zaadministrowałem.

  Pyszne.
 • @Zawisza Niebieski Przeinaczanie Jezusa
  Tytuł nie odpowiada treści notatki.

  Rozważa Pan zmiany lub różnice w tekstach o Jezusie,
  a nie w wypowiedziach Jezusa, których po prostu Pan nie słyszał.

  Wspominam o tym dlatego, że skrót pojęciowy "Chrystus naprawdę powiedział", wyzwala wiele waśni.

  Zawsze znajdzie się "ktoś", kto wie lepiej , co powiedział Chrystus.
 • Autor
  Bardzo ważny tekst. Ten temat towarzyszy mi od dawna.

  Kiedyś jeden początkujący tercjarz próbował mnie zainteresować Liturgią Godzin. Po próbie poinformowałem go że nic z tego, bo wchodzą tam w rachubę czytania Psalmów z konieczności pobieżne, a ja jako szeregowy katolik już nawykły do czytania między wierszami miałem częste skojarzenia, że to są ukryte instrukcje dla robienia "biznesów".
  Tłumaczyłem mu że podejrzewam iż jeszcze w starożytności oryginalne teksty Psalmów były tak przepisywane, żeby zyskiwały te nowe podteksty, po czym już ktoś dbał, żeby to one się upowszechniały.

  Już nawet tutaj była dyskusja, że Biblie się różnią tłumaczeniami. Wtedy informowłem że nabyłem niedawno "Biblię Pierwszego Kościoła", a więc w takim tłumaczeniu jak to własnie oni rozumieli w tamtych czasach. Autor, którego to jest dzieło życia ks, Remigiusz Popowski też wszystkiego osobiście nie tłumaczył, i o ile wydaje się że można mu ufać, to w tamtych nie jego tłumaczeniach jeszcze może być coś nie tak.

  Tu jednak dostęp do źródeł jest większy, choć tu jeszcze wchodzi w rachubę badanie ich oryginalności. - Jednak najważniejszy problem jest w zapisach Starego Testamentu.
  Starczy że jakiś przepisywacz zmienił choćby słowo, a nawet znak interpunkcyjny, a z tego co potępiane można już mieć chwalone.

  Inaczej mówiąc to co złe może być chwalone jako dobre to co zbrodnicze, czy zdradzieckie jako prożyciowe, to co bestialskie jako ludzkie itd.
  A to nie są już byle błędy. To już ideologia i to nie tylko ku interesowi doraźnemu, ale źródło satanizmu faktycznego. I nieważne dla skutków, czyli dla innych ludzi że nieuświadamianego sobie i "w dobrej intencji".
 • @Husky 21:29:12
  „Dzieci diabła” nie biorą wakacji, tym bardziej na Święta.

  PS: Pytając o wiek, zbierają personale info. Uważaj! ORMO czuwa. :))
 • Nie oceniam, bo musiałbym polemizowwać z Ehrmanem
  ale mam jedno zapytanie:

  Ten [Jedyny Bóg/Jedyny Syn], który jest w łonie Ojca o nim pouczył” [J 1,18] (tłumaczenie „Jednorodzony syn”, jakie znajdujemy dziś w Biblii Tysiąclecia jest błędem).

  "monogenes" to akurat znaczy jednorodzony, chłopaki odpowiadający za BT myślę znaja KOINE lepiej, niż niejeden amator ;)

  sw. Hieronim tłumaczy to jako "unigenitus Filius" czyli tez syn jednorodzony właśnie (a Hieronim wiedział co robi, tłumaczyl pod koniec IV wieku, z ówczesnych manuskryptów, mając przed sobą również tłumaczenie zwane Italą

  ech, te wyważanie drzwi otwartych i jeszcze w atmosferze taniej sensacji ...
 • Autor
  """ akurat linkowany tekst z TVN dość rozważnie mówi o "żonie Jezusa". """"
  - boję się podważac tezy TVN-u, bno są to wybitni, zawodowi bibliści i jeszcze Żorżeta może mnie obrugać :)
 • @MacGregor 23:53:24
  https://en.wikipedia.org/wiki/Monogen%C4%93s#Textual_issues_in_John_1:18
 • @ALL
  NIEKTÓRZY DALI SIĘ NABRAĆ!

  Autor nie poruszył bardzo ważnego punktu: GNOZA. Proponuję w tym miejscu Czytelnikowi zapoznanie się z tematem pomieszanych pism tzw. chrześcijańskich, greckich i egipskich!

  Zauważ Czytelniku, jak niektórzy potrafią wmówić to lub owo drugiemu człowiekowi.

  ***

  Przykład: Pan Jezus miał żonę, ponieważ znaleziono następujący zapis:

  ""Jezus rzekł do nich: Moja żona... ", dalej tekst się urywa. Linijkę niżej udało się odszyfrować jeszcze jeden interesujący zwrot: "będzie mogła być moim uczniem"".

  To może zapełnijmy ten brakujący tekst wywodami z powietrza:

  Takie tam wymysły:

  Jezus rzekł do nich: MOJA ŻONA, (moja Oblubienica a wśród nich Estera), KTÓRA BĘDZIE MOGŁA BYĆ MOIM UCZNIEM!

  Albo: Jezus rzekł do nich: MOJA ŻONA, (czekać będzie za Oblubieńcem do dnia Ostatecznego) A TY JUSTYNO teraz BĘDZIESZ MOGŁA BYĆ MOIM UCZNIEM".

  Albo:

  Jezus rzekł do nich: MOJA ŻONA, (to Izrael) A TY LAURO JUŻ DZISIAJ
  BĘDZIESZ MOGŁA BYĆ MOIM UCZNIEM".

  Ooooo! Kompilacji tutaj może być mnóstwo ale najważniejsze, że co niektórzy już się nabrali!

  Z uśmiechem na ustach:

  Jezus (mowa o MALARZU z II wieku!) rzekł do nich: MOJA ŻONA, (przyprowadzi dzisiaj mającą talent Sofię), która będzie mogła być moim uczniem...

  Albo:
  Albo:
  Albo:

  (...)

  Cała noc przed Wami, życzę przyjemnych i mądrych... wymysłów!

  PS

  Oczywiście moje powyższe fanaberie to tylko imaginacja ale może się okazać, że jak ktoś kiedyś znajdzie zakopany 3 metry pod ziemią mój powyższy komentarz to dostanie zawału!

  Narka!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:34:23
  Panie Krzysztofie porusza Pan znacznie głębsze historycznie sprawy.Żydzi jako lud pasterski, wędrowny niewiele z Judaizmu wymyślili, oni plącząc się między miastami "żyznego półksiężyca" czerpali z myśli tych ludów. Przykładowo przecież Dekalog to egipska księga zmarłych, spowiedź życia.
  Wiele elementów Izraelici zaczerpnęli od kultur z którymi w czasie, swych wędrówek mieszkali.
  Pisze Pan o chrzcie, ale przecież słowo chrześcijanin nie wywodzi się od chrztu w od Chrystusa. Oczywiście po czasie Chrystusa zarówno judaizm jak i chrześcijaństwo przeszły ewolucję, ale Jezus swą naukę oparł o judaizm I w.
 • @Jan Paweł 20:10:25
  W żadnej ewangelii, czy to kanonicznych czy też pozakanonicznych nie napisano iż Maria Magdalena była żoną Jezusa, za to w Ewangelii Marii Magdaleny (gnostyznej) zapisane jest iż była umiłowanym uczniem Jezusa, zaś Piotr był o to zazdrosny. Faktem jest iż Piotr słabo rozumiał Jezusa i Jego naukę. (Odcięcie ucha słudze, nie uwierzył w zmartwychwstanie. wyparcie się Jezusa).
 • @Husky 21:29:12
  Widzisz Husky, to mnie różni od ciebie, że ja czytam różne teksty, szukam różnych materiałów, zbieram w nich wiedzę, przecież nie zajmuję się badaniami, po czym piszę artykuł. Ty zaś czytasz jakiś tekst, kopiujesz go i zarzucasz portal kilkoma tekstami, nie swoimi, dziennie. Dlatego nie przekopiowałem książki, tylko zaczerpnąłem z niej wiedzę by ją tu przedstawić.
 • @Zbigniew Jacniacki 22:23:00
  Wydaje mi się, że nie przeczytał Pan tego tekstu, w tekście zawarte są przykłady gdy przeinaczano słowa Jezusa. Choćby słowa [Mt 24,36].
  Jest to grupa przeinaczeń wprowadzonych dla przekształcenia rozumienia słów "syn Boga" z rozumienia Nazarejczyków, czyli Uczniów Jezusa, Jego brata (Jezus zostaje wybrany przez Boga na swego Syna w dniu Chrztu) na rozumienie środowisk Pawła iż Jezus był Synem Boga od narodzenia.
 • @miarka 22:43:14
  Dziękuję za ciekawy komentarz, źródeł zmian było wiele, choćby to, że Pismo często przepisywali ludzie umiejący napisać i rozróżnić poszczególne litery, lecz nie umiejący czytać. Czytanie w tamtych czasach było trudne, choćby przez to, że nie było odstępów międzywyrazowych.
 • @MacGregor 23:55:40
  Link który podałem dotyczył fragmentu manuskryptu zaś informacja o "żonie Jezusa" jest już ciekawostką. Widzę u Pana wpojoną zasadę, zobaczę, że coś jest z TVN, GW, Newsweeka i już odrzucam, bo tam na pewno "diabeł siedzi". Tak programują polskojęzyczne media redemptorystów i media zależne od PiS.
  Informacja przecież nie powstała w TVN, jest to krótka notka o wynikach prac pewnej prof. Informacja jest neutralna, nikt tam nie próbuje narzucić iż Jezus miał żonę, wręcz mówione jest iż jest to mało prawdopodobne.
 • @57KerenOr 01:49:29
  Szanowny KerenOr. Ja nie tylko nie odniosłem się do Gnozy, ale również do innych herezji, które pojawiły się w chrześcijaństwie pierwszych wieków, choćby do Marcjonizmu, bo tekst dotyczy tylko i wyłącznie kanonu NT. A nawiasem mówiąc pierwszym, który zaczął pisać iż spośród Pism krążących w chrześcijaństwie pierwszych wieków należy wybrać pewne uznane za natchnione był Marcjon (ok. 170 roku) Tu ukazuje się błędne rozumienie słów Pawła, "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania". Otóż nie wszelkie Kościół ustanawiając Kanon odrzucił większość Pism chrześcijaństwa pierwszych wieków, choćby wybierając z ok. 30 ewangelii, o których dziś wiemy, zostawiając 4. Brak listów Kościoła Jerozolimskiego, czy Jakub brat Pański listów nie pisał? Wiemy z Dz.Ap. iż pisał, ale w kanonie ich nie ma.

  Do sprawy żony Jezusa już odniosłem się wcześniej, ale widzę potrzebę napisania szerszego tekstu omawiającego ten temat i z pewnością nie pójdę w ślady Laurence Gardnera.
 • @Zawisza Niebieski 04:57:22
  https://zawisza.neon24.pl/post/146833,przeinaczanie-jezusa#comment_1512357
 • @Husky 06:42:42
  Nie wiem Husky po co ci ta wiadomość, kiedy czytałem książkę? Mam tę książkę w domu, w całości czytałem dość dawno, ale pisząc ten tekst odpowiednie rozdziały miałem przeczytane na bieżąco. Pisząc tekst nie przerzuca się wszystkich informacji jakie zawarte są w materiałach, a tylko te, które uzna się za wartościowe dla tekstu, które się sprawdzi, które uzna się za wiarygodne. Tym różni się autor od kopisty.
 • @Zawisza Niebieski 09:45:20
  Musiałeś ja czytać baaaaardzo daaaawno temu skoro pytam.
  Nie pamiętasz wielu tam zawarty faktów.
  Stąd te pytanie i nadal bez odpowiedzi
 • @Husky 09:51:19
  To mojego komentarza nie czytałeś, że twierdzisz iż nie ma odpowiedzi? Z tego co wiem uciekanie od odpowiedzi to twoja domena. Odpowiadam ci, nie kopiuję książek, cudzych artykułów, zaś wielkość artykułu jest ograniczona, zresztą jak popatrzysz na komentarze, to dla blogera ele ten już się okazał za długi.
 • @Zawisza Niebieski 10:14:08
  Wijesz się jak piskorz.
  Czy tak ciężko odpowiedzieć na tak proste jak drut pytanie.
  Bo mam prawo twierdzić że tą książkę czytałeś wiele lat temu i niewiele faktów pamiętasz.
  Może doczekam się konkretnie odpowiedzi
  Jak daaaaaaaawno (ile lat ) temu to czytałeś.
 • @Husky 10:35:09
  Husky, ty myślisz że pamiętam ile lat temu tę książkę czytałem. Kupiłem ją gdy tylko pojawiła się na rynku i wtedy czytałem w całości. Później kilka razy czytałem ją wyrywkowo. Gdybym ja pamiętał kiedy i którą książkę czytałem to miałbym głowę jak dysk twardy mojego komputera. Informacje zbędne się wyrzuca. Z tego co wiem w Polsce w polskim tłumaczeniu są 4 książki tego autora, ale pozostałych nie mam.

  Pisząc ten tekst przeczytałem rozdziały dotyczące opisywanych tu spraw i książkę miałem pod ręką, nawet otwartą :) Ja nie kopiuję całych książek, ja piszę własne teksy w oparciu o wiedzę zawartą w książkach. Artykuł to niewielka forma literacka, liczba wyrazów, a więc i zakres przekazywanych informacji jest niewielki.
  Pominięte informacje są świadomy wyborem a nie efektem sklerozy, jak to raczyłeś tu opisać.
 • Koincydencja
  No ładnie. Mniej więcej w tym samym czasie obaj napisaliśmy notki o mniej więcej podobnej wymowie (https://12345-abcde.neon24.pl/post/146839,czy-judaizm-chrzescijanstwo-oraz-islam-to-wynaturzenia).
  Przypadek? A może czas świąteczny sprzyja takim przemyśleniom.
  W każdym razie pozdrawiam serdecznie.
 • @Kruk63 11:11:08
  Myślę, że to oddziaływanie czasu świątecznego. :)
 • @Zawisza Niebieski 11:04:25
  O tym że nawet w przybliżeniu nie chcesz powiedzieć kiedy to czytałeś to pewnie póki co obaj wiemy.
  A ten wczorajszy wpis jak długo pisałeś.
  Dzień,dwa,tydzień.Ile ci to czasu zajęło w ten tak pracowity przedświąteczny tydzień
  No ale Niedziela więc zostawmy to
 • @Zawisza Niebieski 05:23:38
  //Tu ukazuje się błędne rozumienie słów Pawła, "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania". Otóż nie wszelkie Kościół ustanawiając Kanon odrzucił większość Pism chrześcijaństwa pierwszych wieków,//

  Wszelkie znaczy wszelkie - jakby "Zawisze" nie kombinowali.
  Tchnienie Boże jest w każdym Jego dziele, w literach też. Od wszystkiego można się uczyć.

  Pozdrawiam.

  PS: Coś Ci kupki pozostawiało na blogu i teraz trzeba omijać by nie wdepnąć. A fu! Weź tu trochę ogarnij, chyba się już wypróżnił ("No ale Niedziela więc zostawmy to").
 • @SZS 16:18:10
  Przeprosiny przyjęte :)
  Banowanie z braku argumentów w mojej ocenie bardzo źle świadczy o tak działającym.
 • @Zawisza Niebieski 11:04:25
  //Pisząc ten tekst przeczytałem rozdziały dotyczące opisywanych tu spraw i książkę miałem pod ręką, nawet otwartą :) Ja nie kopiuję całych książek, ja piszę własne teksy w oparciu o wiedzę zawartą w książkach. Artykuł to niewielka forma literacka, liczba wyrazów, a więc i zakres przekazywanych informacji jest niewielki.
  Pominięte informacje są świadomy wyborem a nie efektem sklerozy, jak to raczyłeś tu opisać.//

  2 lata temu........

  https://wolnemedia.net/przeinaczanie-jezusa/

  Opublikowano: 01.08.2016

  Autor: Faran
  Źródło: Nowy Ekran
 • @Zawisza Niebieski 17:43:11
  To jak to się stało że wówczas(sierpien2016) byłeś już blogerem jako Zawisza Niebieski a podpis to Faron z NE
  Wyjaśnij
  Faron to ty?
 • @Husky 17:28:22
  A o to ci chodziło Husky tropiący :).
  Tak, tekst nie jest pisany obecnie, tyle, że został zmodyfikowany, sprawdzony i przeczytany. Ja w swojej co najmniej 11 letniej działalności jako Dziennikarz Obywatelski wiele tekstów napisałem, czasem do nich wracam, szczególnie po kilku latach. Ale są to moje teksty do których mam pełne prawo autorskie, nie kopiuję cudzej pracy.

  Ale muszę cię zmartwić, tekst ten jest jeszcze starszy, pierwszy raz publikowany był na nieistniejącym już portalu dziennikarstwa obywatelskiego, gdzie byłem redaktorem społecznym. :)
 • @Zawisza Niebieski 18:01:05
  Zaczynasz kombinowac
  Ale po kolei ...
 • @Husky 17:57:44
  Tak, kiedyś dawno się tym nickiem posługiwałem. Na tamtym nieistniejącym już portalu miałem jeszcze inny nick, tyle, że na Neon był już zajęty. Jak widzisz pod tym dawnym nickiem już dawno nic nie pisałem. Ale ze zmianami nicku to ty jesteś dość dobrze zaznajomiony, prawda "Zbójnicki"? Miałem jakiś powód by zmienić, ale już nie pamiętam jaki. :)
 • @Zawisza Niebieski 18:09:15
  Poczekaj,poczekaj

  Ponad 7 lat temu miales jeszcze inny nick?

  faral

  "Jak w piosence "Mury" Jacka Kaczmarskiego, jestem jako ten spiewak co takze byl sam. Czesc pamieci Jacka Kaczmarskiego."


  https://3obieg.pl/przeinaczanie-jezusa/

  Ten portal nadal istnieje
 • @Husky 18:04:27
  Husky, ja nie z tych co kombinują. Zresztą na Neon jest kilka osób, które mnie znają z tego nieistniejącego portalu, wtedy ja im teksty redagowałem.
  Wie o tym i p. Opara, przeczytaj sobie ten jego komentarz
  //Zawisza.neon24.pl/post/146579,kilka-slow-na-powitanie#comment_1506778

  A reszta wiedzieć nie musi. :)
  Dziennikarzem obywatelski jestem o ile dobrze pamiętam od roku 2007, tak więc ciekawych tekstów spłodziłem wiele, do części powracam, lub będę powracał.
 • @Zawisza Niebieski 18:15:02
  Ja tobie zadaje pytania a nie tym co cię znają.
  Ja cię znam aż za dobrze
 • @Husky 18:17:47
  Najzabawniejsze jest to, że ty nie masz zielonego pojęcia o mnie. Czytałem kiedyś te wasze opowieści o mnie. Ubaw miałem niezły. :)

  A co do tego, kto zadaje jakie pytania i kto na jakie odpowiada to już wybacz ale nie ty decydujesz.
 • @Zawisza Niebieski 05:03:29...Wydaje mi się, że nie przeczytał Pan tego tekstu.
  ...

  Przeczytałem bardzo uważnie.

  Ponieważ nigdzie Pan nie stwierdził , że słyszał Pan " słowa Jezusa",
  więc w konsekwencji może Pan rozważać jedynie zmiany i różnice
  w różnych < zapisach słów Jezusa>.

  Pański komentarz ponownie potwierdza , że stawia Pan znak równości między "słowami Jezusa" a " zapisami słów Jezusa".

  Nie uważam tej równości za poprawną...
 • @Zbigniew Jacniacki 19:49:19
  Oczywiście, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z zapisem słów Jezusa i to jeszcze pisanym na podstawie informacji z drugiej ręki po wielu latach. Pierwsza ewangelia powstała ok. 40 lat po ukrzyżowaniu Jezusa, pozostałe są jeszcze późniejsze. Teoria tekstu Q zawierającego cytaty słów Jezusa jest tylko teorią, bo tekstu tego nigdy nie znaleziono.
 • @Zawisza Niebieski 19:53:03
  Jeśli Faral to nie ty, to oznacza że dopuściłeś się plagiatu, zwykłego plagiatu bez podania linku autora.
  To najstarszy wpis w sieci o tym samym tytule i jest tam podany konkretny autor wpisu.
  No chyba że tenże bloger Faral skopiował twój wczorajszy wpis i opublikował go ponad 7 lat temu
  Innej możliwości nie ma.
 • @Husky 20:01:29
  Przecież ci odpowiedziałem, czytać nie potrafisz? Faral to był mój dawniejszy nick, sprzed kilku lat.
 • @Husky 18:14:02
  Z ciebie śledczy jak z koziej d... trąbka. Przecież 3-obieg to przejęty Nowy Ekran. :) Ośmieszasz się tylko tym śledztwem. Tekst ten jest moim tekstem posiadam do niego wszelkie prawa autorskie z zastrzeżeniem, że źródłem danych była określona tu książka.
 • @Zawisza Niebieski 20:29:28
  Pisałeś o Faronie z portalu Wolne Media
  to po pierwsze
  Po drugie
  Mottem twoim jako Faral na 3Obiegjest -
  faral
  "Jak w piosence "Mury" Jacka Kaczmarskiego, jestem jako ten spiewak co takze byl sam. Czesc pamieci Jacka Kaczmarskiego."  To teraz odpowiedź mi na ostatnie pytanie
  Czyim kontem jest to konto aktywne i ze sporą ilością komentarzy w ostatnim czasie :


  Faral
  faral - Jak w piosence "Mury" Jacka Kaczmarskiego, jestem jako ten śpiewak co także był sam. Cześć pamięci Jacka Kaczmarskiego.

  https://faral.neon24.pl

  Co za zbieg okolicznosci?
  Czy zapytasz sam siebie
  Tyle w tym temacie


  Pamietasz ten wpis

  https://faral.neon24.pl/post/44064,wspomnienie-stanu-wojennego
 • @Husky 20:38:19
  Wiesz co, co ci będę odpowiadał na głupie pytania, przeczytaj sobie tekst
  http://zawisza.neon24.pl/post/139801,czas-gdy-europejczycy-byli-imigrantami i poszukaj
  https://bialczynski.pl/2012/07/31/winicjusz-kossakowski-gdzie-podziali-sie-germanie/
  jak dojdziesz to pogadamy.
  Faron jest błędem literówkowym admina Wolne media
 • @Zawisza Niebieski 20:52:10
  Czekam na odpowiedź w sprawie ew.drugiego konta
  Tamte bzdury mnie nie interesują
 • @Zawisza Niebieski Czy to prawda, że masz tu dwa konta?
  no i czy tak można cenzorze?
 • Warsztat "naukowca" Barta D. Ehrman
  https://histmag.org/Bart-D.-Ehrman-Nowy-Testament.-Historyczne-wprowadzenie-do-literatury-wczesnochrzescijanskiej-recenzja-10448/1

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman

  https://www.wykop.pl/wpis/13862011/bart-d-ehrman-ur-1955-amerykanski-specjalista-w-dz/

  A amatorzy dają się podpuszczać.
 • @Rebeliantka 11:01:13
  Szanowna pani Rebeliantko, środowiska biblistów są podzielone, tam o wiele spraw toczą się spory, nawet wśród ludzi Kościoła a nie tylko wśród naukowców z Kościołem nie związanych. Tak jak zresztą sprawa się ma we wszystkich środowiskach nauk humanistycznych, gdzie nie ma wyraźnych skal oceny. Biblia dodatkowo poza czysto akademickim odbiorem odbierana jest jako podstawowa księga chrześcijaństwa, stąd wiąże uczucia wiary, a tej oceniać metodami naukowymi nie sposób. Faktem jest, że za nic profesury się nie dostaje. A pan Bart D. Ehrman jest profesorem akademickim, więc nie jest amatorem, w środowiskach biblistów jego prace zdobyły uznanie, choć również i wzbudził kontrowersje.

  Z drugiej strony wielu jest takich, co jak zobaczą tekst odbiegający od jego wierzeń to przestają do nich docierać jakiekolwiek argumenty, choćby były najmądrzejsze i najbardziej poparte dowodami. Nie przeczę, że ten autor jest autorem wyciągającym niekiedy kontrowersyjne wnioski, tyle, że wiele z nich jest mocno popartych niepodważalnymi faktami. Nie jest tajemnicą w świecie ludzi interesujących się religioznawstwem, że w czasie 2000 lat chrześcijaństwa Biblia podlegała zmianom, że pojawiały się w niej błędy, niekiedy korygowane. Wiemy, że między kolejnymi tłumaczeniami są różnice, wystarczy porównać np. Biblię Gdańską z Tysiąclecia.

  Faktem również jest, że Ewangelie, listy pisali ludzie wykształceni, znający języki, podczas gdy uczniowie Jezusa byli to ludzie nawet jeśli nie z nizin społecznych to ludzie nie posiadający aż takiej wiedzy, mówiący językiem aramejskim, podczas gdy Ewangelie powstają nie tylko po aramejsku, ale również w grece i to wysokich lotów grece.

  Będzie mój kolejny tekst, tym razem oparty o wykład tego pana, którego nagranie miałem okazję oglądać. Tu już nie będzie porównań między dokumentami historycznymi a oparty będzie o Biblię dowolnego tłumaczenia. Oczywiście, cytaty będą z Biblii Tysiąclecia. Wtedy będzie mogła Pani sama, z Biblią w ręku to sprawdzić każdą tezę, tak jak ja zrobię pisząc ten artykuł. Myślę, że jest to zbożny cel. Mam też pomysły na inne artykuły o podobnym wydźwięku. Do spraw religii, religioznawstwa podchodzę z dużym respektem wiedząc, że wielu może to ranić. Dlatego też zawsze z wdzięcznością przyjmuję wszelką krytykę moich tekstów. Mnie nie chodzi by wykazać się "jaki to ja jestem mądry" albo kogokolwiek nawracać w jedną lub w drugą stronę, a o to, by pobudzić ludzi do myślenia, do czytania Biblii, bo chyba nie muszę Pani przekonywać, że z czytaniem Biblii w środowiskach katolickich jest ciężko. Przez to katolicy przegrywają w dyskusjach z przedstawicielami religii post-reformacyjnych. Zarzucą cytatami, często wyrwanymi z kontekstu a my w dyskusji nie potrafimy od razu zbić ich argumentów.
 • @kula Lis 68 10:28:11
  "Złapał piesek starą kiełbasę i ogonkiem merda", a ty znów się na jego "dokonania" załapałeś. Tak, kiedyś miałem to konto, ostatni tekst napisany został 21.02.2012. :) Znów cię Husky zrobił na szaro. Człowieku, pewne fakty trzeba sprawdzać zanim się wyjdzie na łatwowiernego Kulę Lisa. Siwa głowa wymaga rozwagi, bo tak to "stareście a głupieście".

  Ale PiS takich potrzebuje, co dowolną głupotę chwycą. Dla takich swoje "dzieła" tworzy TVPiS, bo by przekonać ludzi mądrych obecna obsada jest zbyt głupia.
 • @Zawisza Niebieski 13:00:50
  //Znów cię Husky zrobił na szaro.//

  To ty nie zrobisz nikogo na szaro, badz pewny !!!


  Idiotów tutaj nie znajdziez.
  Kłamiesz jak bura ....
  Mam zrzut z ekranu z wczoraj, wykasowałeś te oto komenty DZIŚ.
  Rano jeszcze były

  Teraz jest czas na działanie adminów. Nie da się zataić że się dziś logowałeś i ostatnie cztery komenty sam osobiście wykasowałeś.
  Całość mam do wglądu dla WSZYSTKICH !!!!!!!
  Masz zdolność honorową admina
  To wiesz co powinieneś zrobić

  Całość opublikuję w formie notki wraz z orginalnymi komentarzami i innymi jeszcze wiekszymi "ciekawostkami"  A to ostatnie piec komentarzy
  byly skierowane do mnie, jeden do Pani Agnieszki.....

  Faral
  faral - Jak w piosence "Mury" Jacka Kaczmarskiego, jestem jako ten śpiewak co także był sam. Cześć pamięci Jacka Kaczmarskiego.
  Moje komentarze

  Projekcja to taka choroba, że swoje cechy przypisuje się innym
  Poczytaj autorze swoje komentarze i odpowiedz sobie dlaczego w nich tyle nienawiści.
  Nienawiść w sieci i na portalu
  faral 22.11.2018 10:17:58
  @AgnieszkaS 19:09:59
  Gdy nie można się do metoryki przyczepić trzeba czepiać się literówek.
  Jak PiS wtyczkami rządzi?
  faral 15.11.2018 20:19:56
  @ikulalibal 16:54:37
  Parodia nie państwo, to prawda. Rządzi PiS
  Wszystkie partie i siły polityczne się od tego odcięły. Nikt nie chciał tego firmować. Uroczystości odbędą się w innych miastach. Nikt w burdach udziału nie chce brać.
  Marsz Niepodległości zakazany !!!
  faral 07.11.2018 17:12:02
  @Husky 22:04:33
  Mądry uczy się na cudzych błędach. Głupi na swoich nauczyć się nie potrafi.
  Ja portalowy przygłup
  faral 12.06.2018 22:45:48
  Wiec co konto nieaktywne od 2012 ????????

  To bylo zwykle oszustwo !!!!
 • @Zawisza Niebieski 13:00:50
  Jako admin to pewnie znasz to na pamiec

  https://www.neon24.pl/static/regulamin

  6. Bez uzgodnienia z administratorem portalu zabrania się rejestrowania wielu kont obsługiwanych przez jedną osobę. W przypadku ujawnienia powielonych przez jedną osobę kont administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zablokowania wszystkich kont bez uprzedniego powiadamiania autora multiplikowanych kont.

  7. Konto użytkownika który korzysta z różnych narzędzi służących do ukrywania lub zmiany swojego adresu IP może zostać zablokowane czasowo lub trwale bez uprzedniego ostrzeżenia.
 • @Zawisza Niebieski 13:00:50
  Patrz Ostatnie cztery to z tego roku
  A ta kurwa twierdzie ze konto zamkniete od 2012
  Faral
  faral - Jak w piosence "Mury" Jacka Kaczmarskiego, jestem jako ten śpiewak co także był sam. Cześć pamięci Jacka Kaczmarskiego.


  Moje komentarze
  Projekcja to taka choroba, że swoje cechy przypisuje się innym
  Poczytaj autorze swoje komentarze i odpowiedz sobie dlaczego w nich tyle nienawiści.

  Nienawiść w sieci i na portalu

  faral 22.11.2018 10:17:58
  @AgnieszkaS 19:09:59
  Gdy nie można się do metoryki przyczepić trzeba czepiać się literówek.

  Jak PiS wtyczkami rządzi?

  faral 15.11.2018 20:19:56
  @ikulalibal 16:54:37
  Parodia nie państwo, to prawda. Rządzi PiS
  Wszystkie partie i siły polityczne się od tego odcięły. Nikt nie chciał tego firmować. Uroczystości odbędą się w innych miastach. Nikt w burdach udziału nie chce brać.

  Marsz Niepodległości zakazany !!!

  faral 07.11.2018 17:12:02
  @Husky 22:04:33
  Mądry uczy się na cudzych błędach. Głupi na swoich nauczyć się nie potrafi.

  Ja portalowy przygłup

  faral 12.06.2018 22:45:48
  @koniecPOLSKI 12:10:03
  Rozumiem, moja wina. Powinienem pisać bardziej wyraźnie nie licząc na domyślność czytelnika.
  Spróbuję łopatologicznie.Jeśli jakis zakład pracy zawali zlecenie, kto odpowiada? Odpowiada dyrektor zakładu ale również kierownik działu, który zawinił. Jeśli dochodzenie wykazały pełen bałagan w wojskach lotniczych odpowiada kto? Potrafisz powiedzieć? No dobrze podpowiem. Odpowiada minister, dobrze, ale odpowiada dowódca wojsk? Czyż nie? A kto był dowódcą wojsk lotniczych w tym czasie? Może w polskojęzycznych mediach które słuchasz inaczej to wykładają, no ale w życiu tak jest.

  Jak pamiętamy Polska dostała tragiczną nauczkę gdy wysokiej rangi wojskowej członkowie konferencji na temat bezpieczeństwa w lotnictwie potraktowali samolot CASA jako taksówkę, co ich do domu miała rozwieść. To takiej nauczce nawet najmniej inteligentny kierownik powinien zrozumieć. Nie wsadza się wielu różnych ludzi ważnych do jednego samolotu. Przecież taka lista pasażerów jest choćby zachętą dla zamachowców. Przepisy Nato mówią wyraźnie, jeden dowódca wojsk na jeden samolot. Jednak co zrobił Lech Kaczyński, bo to on był odpowiedzialny za listę pasażerów. Pewne zapytasz o dowód. Jednym z nich jest list marszałka (wtedy) Komorowskiego, który właśnie L.Kaczyńskiego prosi o zabranie kilku posłów na wolne miejsca. O tym kto poleci decydowała Kancelaria Prezydenta a osobiście L.Kaczyński.
  Czy nie mam racji? Należałoby również przypomnieć lot do Gruzji, gdy L.Kaczyński wyzwał Protasiuka od tchórza bo nie wykonał rozkazu. Potwierdził to Gosiewski swym pismem, w którym domagał się bezwzględnego posłuszeństwa pilotów względem zwierzchnika wojsk, czyli prezydenta. Tu masz zawartą winę PiS. Oczywiście nie zmniejsza to winy innych osób jak Janicki za wszelkie niedociągnięcia BOR, służby dyplomatyczne ja bym zostawił w spokoju, o Klichu już mówiłem. Nie zwalnia to z winy osób odpowiedzialnych za sprowadzenie zwłok do Polski i wielu innych. Każdy ma czego bronić bo katastrofa ta ośmieszyła nasze "elity".

  Jeśli chodzi o film "Mgła" czy też planowany Smoleńsk (mówię to na podstawie czytanego wywiadu z reżyserem) są to propagandówki mające na celu przepchnięcie "naszej" czyli PiS-owej wersji.

  Tak więc mówię, zacznij czytać i słuchać coś więcej niż jednego tylko "opiniotwórcy" od razu zaczniesz rozumieć co się dzieje. Mówisz zmienic DPC na media Rydzyka? Wiesz to to samo jak byś mi poradził w stanie wojennym zmienić Politykę na Trybunę Ludu. Widzisz taki to już nasz Polski los. Musimy słuchać mediów polskojęzycznych, bo Polskich nie ma i czytać między wierszami. Trudne to zadanie, mnie nauczył tego socjalizm i stan wojenny. Może i ty kiedyś się nauczysz, tylko musisz rozszerzyć horyzonty.

  i czytaj dalej, serdecznie pozdrawiam

  Prokurator przyznaje: Wykryliśmy trotyl w Smoleńsku

  faral 07.12.2012 21:02:33
 • @Husky 15:54:33
  No popatrz znalazłeś 4 komentarze. Sam to znalazłeś czy cały wydział pracował nad tym? Zgłoś do naczelnika, może medal dostaniesz.

  Konto jest aktywne, bo nie niem jak dezaktywować, zaś nie ma na nim żadnego nowego wpisu od 2012.

  Ale lepiej opowiedz jak to ze Zbójnickim Psem było, ja historię znam, i wiem, że jest ciekawa.
 • @Zawisza Niebieski 17:19:26
  Bezczelny człowieku co wcześniej napisałeś, kto pałował wpisy jak Faral.Wykorzystywałeś to konto w innych celach niż tylko komentowanie.
  Czyli jednak masz dwa konta a łgałeś jak BURA SUKA że nie.
  // Tak, kiedyś miałem to konto, //
  Miałeś?
  Jak ci udowodniłem, to nagle piszesz że MASZ
  To za cynizm

  https://zawisza.neon24.pl/post/146833,przeinaczanie-jezusa#comment_1512783

  Czego skasowałeś dziś komentarze. W jaki celu, by ukryć prawdę

  Jesteś moralnym administracyjnym ZEREM !!!!!!!

  I ty masz dbać o przestrzeganie regulaminu

  ŻENADA
 • @kula Lis 68 16:33:53
  A potem cieszył się że my mamy same pały.
  No ale jak się za jednym razem stawiało dwie

  ADMIN
 • @Zawisza Niebieski 10:14:08
  Wywal go i będzie spokój. Sam już dawno temu powinienem to zrobić.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:45:57
  Prawda boli?
  Ma boleć

  Niezła propozycja
  Więc do dzieła ADMINI
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:45:57
  Wtedy założę sobie drugie konto
  Jeśli jest to regulaminowe to czemu nie
  Powrót do Zbójnicki Pies
 • @Husky 17:42:06
  Muszę cię pocieszyć psino, ja mam 4 konta na NEonie. Wszystkie legalne. I co mi zrobisz?
 • @Husky 17:51:14
  To rób. Jest jeszcze taka opcja jak blokada IP.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:55:15
  Fajna ta Wasza solidarność ...adminów
  Naprawdę
  Taką regulaminowo-"moralna"
 • @Husky 17:30:17
  Widzę, że już popadasz w paranoję. Jakbyś trochę myślał, to byś zobaczył, że 1 masz zwykle znacznie więcej niż 2. Już raz mnie oskarżałeś o wstawienie ci 1, wtedy ci Repsol odpowiedział iż nie byłem to ja. Myślisz, że zależy mi na tym, by ci wstawić 1*? Przeceniasz się.
 • @Husky 17:51:14
  Widzisz, do uzyskania nowego konta potrzebne jest uzyskanie zgody. Ale ja ciebie nie wywalę, może kiedyś ale nie dziś. Pewnie dla ciebie to niezrozumiałe, no ale są pewne wartości, których nie warto porzucać.
 • @Zawisza Niebieski 18:06:09
  Nie strasz, nie strasz bo ...
  Ale odpowiadaj w temacie komentarza do ciebie a nie owijaj ..na w bawelne
 • @Zawisza Niebieski 18:06:09
  //Widzisz, do uzyskania nowego konta potrzebne jest uzyskanie zgody.//
  jprd
  To ty na te drugie konto sam sobie zgode wyraziles?
 • @Husky 18:11:59
  Najpierw zacznij komentować w temacie artykułu, bo zdaje się w tej sprawie niewiele masz do powiedzenia. A potem zacznij myśleć a nie kompromitować się "To ty na te drugie konto sam sobie zgode wyraziles?"
  Konto Zawisza Niebieski założone zostało w lutym 2012, więc jak myślisz czy to ja sobie wyraziłem zgodę? W tymże samym czasie przestałem pisać na koncie Farał.

  Ale najbardziej mnie śmieszy, że sobie tyle trudu zadałeś i czasu poświęciłeś w tym całym "śledztwie". Dusza UB-eka jak nic.
 • @Zawisza Niebieski 18:19:26
  Najbardziej mnie śmieszy twoje ośmieszanie się
  Poczekaj zrobim notkę a w niej bardziej dokładnie i z nowymi faktami się zapoznasz
  Ale na moim blogu nie tu
  Żegnam
 • @Husky 18:22:35
  Tam gdzie Zawisza ma bana?
  Co ty o nim możesz wiedzieć? Chyba, że ci pomogą kolesie z WSI.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:29:04
  nie ma od dawna
 • @Husky 18:32:06
  To pisz, sam jestem ciekawy co wymyślisz.
  A spróbuj czegoś nie udowodnić...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:29:04
  Kiedyś trafiłem na taki tekst jednego z byłych blogerow Neon w którym wypisane były różne niestworzone rzeczy, tylko się roześmiałem i poszedłem gdzie indziej. Wychodzi na to, że zaczynam być sławny, jeśli komuś się chce moje "notki biograficzne" wypisywać. :)

  Ale Husky musi pamiętać, że jeśli napisze bzdury to bez pardonu ja ten tekst wywalę lub poproszę innego admina o zrobienie tego. W przypadku notek pisanych przeciw innemu blogerowi a nie będących dyskusją z argumentami myślę, że większość, jeśli nie wszyscy admini będą zgodni. Wtedy i urlop na ostudzenie gorącej głowy się znajdzie.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:39:08
  Jak dotąd wszystkie kłamstwa się potwierdziły
  Czego brakło?
 • @Husky 18:43:11
  Co się sprawdziło?
  Chyba tylko to, że jesteś płatnym trollem.
 • @Zawisza Niebieski 18:41:18
  Jakbym miał cytować co o mnie piszą anonimowe, płatne trolle... Dlatego są płatne i anonimowe.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 19:00:12
  Akurat ten tekst o mnie pisał również twój "biograf" :) Ale jedna jest rzecz każdy tekst ad personam bez względu na to kogo będzie dotyczył będę wyrzucał. Nie pozwolę zrobić z portalu ...
 • @Zawisza Niebieski 19:05:28
  Nie wyrzucaj, to byłby duży błąd. Trzeba pozwolić się kompromitowac. Poza tym wyrzucona notka będzie wzbudzała podejrzenia, że może była tam jakaś "niewygodna prawda"?
  Od tego jest Loch. Posłuchaj mnie...

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930